Reeuwijk raid, 8 en 9 oktober 2016

Uitnodiging Reeuwijk Raid 2016 en inschrijfformulier
(English invitation and registration form beneath the Dutch text)

Grote verandering dit jaar: De Reeuwijk Raid 2016 wordt gehouden op 8 en 9 oktober bij Watersport vereniging Elfhoeven.

Ook op vorige edities van de RR maakten we al gebruik van het parkeerterrein van de vereniging op Platteweg 73, dus slechts 500 m verderop, maar nu wordt het hele evenement aldaar georganiseerd.
Er is daar ruimte voor parkeren, een kraan om de boten te water te laten, een gezellig clubhuis en ook een veldje om de tent of camper neer te zetten voor de nacht.
We hopen dat het evenement hierdoor nog kan groeien, wat bij JRH niet mogelijk is.

De Reeuwijk Raid is een zeilwedstrijd met boten die ook geroeid, gewrikt of geboomd mogen worden. In de wedstrijd zal weer gelden dat als een boot vooraan komt, dan moet hij na 1 minuut omkeren en rond de volgboot weer achter aansluiten. De boot die dit de meeste keren heeft gepresteerd is de winnaar en krijgt de beroemde wisselprijs.
Het programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 7 oktober kunnen al boten te water worden gelaten; je moet dan wel zelf voor eten en zo zorgen.
Zaterdag 8 oktober verzamelen bij WSV Elfhoeven met de boten zeilklaar vóór 11 uur. Boten op een trailer kunnen met de kraan of met eigen middelen te water worden gelaten vanaf 8 uur. Auto’s en trailers parkeren op het achterterrein.
Om 11 u Palaver met koffie, waarna de wedstrijd van start gaat. (zelf voor je lunch zorgen). We varen over meerdere plassen van Reeuwijk; tijdens de wedstrijd zal dan ook 2x een (beweegbare) brug gepasseerd moeten worden, bij voorkeur zonder motor. Na de finish is er in het clubhuis een borrel, de prijsuitreiking en een eenvoudige maaltijd. Daarna kunnen we zoals gebruikelijk zelf muziek maken. (neem instrument mee!) Slapen kan in de eigen boot, in een van de boten bij JRH, of in de auto.
Zondag 9 oktober Koffie om 10 uur (zelf voor ontbijt en lunch zorgen), daarna houden we een toertocht over de meeste Reeuwijkse plassen, waarbij we gezamenlijk de diverse bruggen passeren. Uiterlijk 3 u in de middag zijn we weer terug bij Elfhoeven en zetten de boten op de trailers.
Koffie en drank, alsmede de maaltijd op zaterdagavond zult u zelf moeten afrekenen.

Schrijf vroegtijdig in om de organisatie te helpen, in elk geval vóór 28 september 2016.
info@jachtwerfrikhoman.nl

WSV ELFHOEVEN,
Rik en Edith

Inschrijfformulier Reeuwijk Raid op 8 en 9 oktober 2016

Bootnaam:……………..

Type: ……………….. (ook lengte en zeiloppervlak noemen)

Schipper:………………

Mobiel tel nr:…………..

Bemanning: ………………. ……………… ………….. (svp namen apart noemen)

Komt met boot op trailer? Ja/nee Vrijdag/ zaterdag

Blijft overnachten in: eigen boot / auto / wil graag slaapplaats in kajuitboot

Muziek?

Hierbij verklaar ik als schipper:

• Dat ik waardeer dat WSV Elfhoeven onze gastheer is.

• Dat ik zal toezien dat mijn bemanning zich als goede gasten zullen gedragen.

• Dat ik Jachtwerf Rik Homan of WSV Elfhoeven niet aansprakelijk zal stellen voor schade

• Dat ik, zoals goed zeemanschap vereist, aanvaringen zal vermijden

Ondertekening
datum: handtekening:

Svp opsturen / mailen / overhandigen aan Rik Homan vóór 28 september 2016 (info@jachtwerfrikhoman.nl)

In English:

Invitation for the Reeuwijk Raid 2016

Big change this year: the Reeuwijk Raid 2016 is held on 8 and 9 October at the Yacht club Elfhoeven.

On previous editions of the RR, we already used the car park of the club on Platteweg 73, Reeuwijk, only 500 m away from JRH, but now the whole event is organized at Elfhoeven
There is space for parking, a crane to launch the boats, a cozy club house and also an area for a tent or camper.
We hope that the event can bring together more boats with crews, which was restricted at JRH.

The Reeuwijk Raid is a sailing competition with boats that also may be rowed, paddled or sculled. During the Raid, the boat that comes ahead of the fleet, must reverse after 1 minute and round the club launch and chase the fleet again. The boat which has performed this the most times is the winner and gets the famous exchange price.
The program is as follows:

Friday 7 October.  Boats can be launched already but crews must provide their food themselves.
Saturday 8 October.  Gathering at WSV Elfhoeven with the boats ready for sail before 11 am.  Boats on a trailer can be launched by crane or with own means from 8 am. Cars and trailers must be placed on the parking.
At 11am Palaver with coffee, after which the race starts. (self-catering for lunch). We sail over several lakes of Reeuwijk so at least 2 bridges must be negotiated, preferably without engine. After the finish there is a drink in the clubhouse, the award ceremony and a simple meal. After that we will make music as usual. (take your instrument!) Crews can sleep in their own boat, in one of the boats at JRH, or in the car/ tent.
Sunday 9 October.  Coffee at 10 pm (self-catering for breakfast and lunch), then we will sail in company around the “Reeuwijkse plassen”, we will pass the various bridges together. No later than 3pm we will be back at Elfhoeven and put the boats on the trailers.
For coffee and drinks, as well as the meal on Saturday night you will have to pay a small amount.

Inscribe early in order to help the organization; at last Sept 28th 2016 (info@jachtwerfrikhoman.nl)

JACHTWERF RIK HOMAN
WSV ELFHOEVEN,

Rik and Edith

Registration form Reeuwijk Raid on 8 and 9 October 2016

Boat name:……………..

Type:……………….. (also length and breadth)

Sail area:………………

Mobile tel no:…………..

Crew:…………………………………………… (Please names)

Comes with boat on trailer? Yes/No Friday/Saturday

Stay over in: own boat/car/would like to berth in cabin boat

Music?

I hereby declare as skipper:

• That I appreciate that WSV Elfhoeven is our host.

• That I will ensure that my crew will behave themselves as good guests.

• I agree that Jachtwerf Rik Homan or WSV Elfhoeven shall NOT be liable for damage

• That according to good seamanship I will avoid collisions

Signing

Date: signature:

Send/mail/hand over SVP to Rik Homan before Sept 28th 2016 (info@jachtwerfrikhoman.nl)