Algemene voorwaarden

Aan het gebruik van kleine zeil- en roeiboten zijn inherente veiligheidsrisico’s verbonden. Alle deelnemers aan de Dorestad raid, en alle andere door de Stichting Natuurlijk Varen georganiseerde zeil- en/of roeievenementen, nemen daaraan deel voor eigen rekening en risico. De Stichting Natuurlijk Varen en de organisatoren aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enig letsel van deelnemers of schade aan hun boot of eigendommen. Deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor door henzelf aan andere deelnemers of derden toegebracht(e) schade of letsel.

  1. Ik verklaar mij bewust te zijn van de inherente risico’s die aan het gebruik van kleine zeil- en roeiboten zijn verbonden en de bovenstaande verklaring te hebben gelezen en te onderschrijven.
  2. Ik verklaar dan ook geheel voor eigen rekening en risico deel te nemen en de stichting Natuurlijk Varen, noch de organisatoren van het evenement, voor enig letsel of enige schade aansprakelijk te zullen stellen.
  3. Ik verklaar dat ik voldoende ben voorbereid en over de vereiste vaarmanskunst beschik voor veilige deelname.
  4. Ik verklaar dat mijn boot en bijbehorende uitrusting geschikt zijn voor veilige deelname.
  5. Ik verklaar dat ik alle vereiste maatregelen heb genomen om op veilige wijze deel te nemen.
  6. Ik verklaar al het bovenstaande mede namens mijn voltallige bemanning en ben daartoe door mijn voltallige bemanning gemachtigd.